Algemene voorwaarden - Privacy policy

Inhoud :
I - Gebruiksvoorwaarden 
II - Privacy Policy (Bescherming persoonsgegevens)

 

I - Gebruiksvoorwaarden

 

Welkom op de website www.healthcareacademy.eu van NV Living Stone (hierna “Living Stone”, Oudenweg 42, 9630 Zwalm, België). Living Stone heeft deze website ontwikkeld te uwer informatie en educatie en om met u te communiceren.
 
Op deze site wordt uitsluitend informatie aangeboden door de “organisatoren”, die hiervoor een aparte Gebruiksovereenkomst hebben afgesloten. Deze Gebruiksovereenkomst omvat als annex deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy tekst, die derhalve door de organisatoren volledig worden onderschreven.
 
Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website te gebruiken. Door de website te gebruiken, erkent u de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt u zonder enige beperking en zonder enig voorbehoud gebonden te worden door de hieronder bepaalde Gebruiksvoorwaarden, net zoals wanneer u deze zou ondertekend hebben. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan u geen gebruik maken van deze website.
 Living Stone kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen worden geacht in werking te treden zodra zij op de website zijn aangebracht. Door het verdere gebruik van de website wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
 
Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat U ermee akkoord dat Living Stone uw gebruik van de website discretionair en ogenblikkelijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging moet u onmiddellijk (i) het gebruik van de website stopzetten; en (ii) alle kopieën vernietigen die u van bepaalde delen van de inhoud zou gemaakt hebben.
 
1.  Gebruik van de website
 
Living Stone besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet u uw identiteit bewijzen aan de hand van een door Living Stone opgestelde identificatieprocedure die alleen u kan toepassen. U verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij u.
U mag vrijblijvend op de website surfen en het is toegestaan vrijblijvend materiaal daarvan te downloaden. U mag al het materiaal dat u downloadt enkel en alleen gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik of binnen het kader van uw (medische) activiteit. U mag dit materiaal niet verdelen, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toelating van de organisator van wie u het aangeboden kreeg. Alle vermeldingen inzake auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in de gedownloade materialen, dienen te worden behouden. Tenzij anders vermeld, is de volledige inhoud van de website een auteursrechtelijk beschermd werk van Living Stone en/of de organisatoren, en mag niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Living Stone en/of de organisatoren of tenzij zoals hieronder beschreven. Afbeeldingen van personen of locaties op de website zijn eigendom van de respectievelijke organisatoren. Het gebruik van deze afbeeldingen is ten strengste verboden. Onrechtmatig gebruik van deze afbeeldingen is in overtreding met de wetgeving inzake auteursrechten, merken, privacy en/of reclame alsook van wetgeving en regelgeving betreffende telecommunicatie.
 
2.  Beperkte Toegang
 
Tenzij expliciet anders toegelaten door Living Stone, is elke toegang of poging tot toegang tot andere delen van het Living Stone computersysteem of tot andere informatie op het systeem ten strengste verboden voor om het even welke reden ook. U stemt ermee in om geen robot, spyware of ander automatisch of manueel proces of apparaat te gebruiken om webpagina’s op de website of de inhoud ervan te “screen scrapen”, “monitor minen” of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Living Stone. U zal geen andere gebruiker van de website spammen voor om het even welke reden. U gaat ermee akkoord om geen apparaten, software of routine te gebruiken die de goede werking van de website kunnen of zouden kunnen belemmeren. U gaat ermee akkoord om geen enkele actie te ondernemen die de infrastructuur van Living Stone onredelijk of disproportioneel zwaar belast. Tenzij Living Stone hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, mag u geen framingtechniek gebruiken om merk, logo, handelsnaam of andere aan Living Stone en/of de organisatoren toekomende informatie in te sluiten, met inbegrip van afbeeldingen, frames, inhoud of layout/design gevonden op de pagina’s van de website.
 
3.  Omtrent de Informatie
 
Living Stone levert redelijke inspanningen om de organisatoren ertoe aan te zetten nauwkeurige en geactualiseerde informatie te brengen op de website, maar aangezien informatie zo snel verandert, is Living Stone niet in staat om de nauwkeurigheid hiervan te garanderen. Voor het overige is Living Stone niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de website. Er dient te worden opgemerkt dat de inlichtingen op de website enkel worden verspreid ter informatie.
 
4.  Privacy
 
Living Stone respecteert de privacy van zijn gebruikers en heeft een privacyverklaring opgesteld die de gebruikers wijst op hun rechten en plichten met betrekking tot de persoonsgegevens die op de website openbaar worden gemaakt.  Zie hiervoor onder “privacy policy”.
 
5.  Aansprakelijkheid
 
U gebruikt de website op eigen risico. Noch Living Stone, noch enige andere partij die betrokken is bij het tot stand brengen, produceren of plaatsen van de website zal onder enig beding aansprakelijk zijn voor enige schade voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van de website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtstreekse en toevallige schade, gevolgschade, onrechtstreekse schade, boetes, of schade voortvloeiend uit gederfde winst, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering). Dit omvat schade aan uw computeruitrusting of virussen die uw computeruitrusting kunnen infecteren. Living Stone kan niet garanderen dat de bestanden die beschikbaar zijn voor download op deze website vrij zijn van “malware” (zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere codes die besmettende of destructieve eigenschappen vertonen). Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt al het materiaal op de website u verschaft in de staat waarin het zich bevindt zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.
 
6.  Schadeloosstelling
 
U gaat ermee akkoord om Living Stone en zijn verantwoordelijken, directeurs, werknemers, agenten, leveranciers en de organisatoren schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenerelonen, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden.
 
7.  Vertrouwelijkheid
 
In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden zoals beschreven in onze privacyverklaring, worden alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze, verzendt naar of plaatst op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, data, vragen, commentaar, suggesties enz., behandeld als niet-vertrouwelijke informatie die niet het voorwerp uitmaakt van enig intellectueel eigendomsrecht. Living Stone is gerechtigd deze communicatie of dit materiaal te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verdere posting. Verder staat het Living Stone vrij om alle ideeën, concepten, know-how of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, productie en marketing van producten.
 
8.  Merken
 
De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk aangeduid als de “Merken”) die op de website zijn weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde merken van Living Stone en anderen. Bovendien zijn alle paginahoofdingen, eigen afbeeldingen, knoppen en iconen, en “scripts” te beschouwen als dienstmerken, merken en/of “trade dress” van Living Stone en mogen zij niet worden gekopieerd, geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Living Stone. U erkent dat de Merken gebruikt en weergegeven op deze website de uitsluitende eigendom zijn en blijven van Living Stone of van de houder van het Merk. Niets wat op deze website staat mag zodanig worden geïnterpreteerd dat, expliciet, impliciet of op enige andere wijze, een licentie of recht kan worden ontleend betreffende de Merken, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Living Stone of van de houder van het Merk. Elk misbruik van de Merken op de website en zijn inhoud, anders dan bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden. Wij maken u er attent op dat Living Stone het respect voor haar intellectuele eigendomsrechten in de website en de inhoud daarvan in de breedste zin van de wet zal afdwingen en met inzet van alle rechtsmiddelen, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.
 
9.  Auteursrechten
 
Living Stone verleent u toegang tot teksten, grafieken, audio, video, design, afbeeldingen, grafieken en andere inhoud (de “Living Stone Inhoud”) op de website, doch uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Living Stone kan dit voorrecht op elk moment herroepen, al dan niet gemotiveerd. Alle Living Stone Inhoud, software en andere werken op de website en elke reproductie van al het voorgaande (gezamenlijk aangeduid als “de Werken”) zijn de auteursrechtelijk beschermde werken van Living Stone en/of de organisatoren, en zijn beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht in België en wereldwijd door wetgeving en verdragsbepalingen inzake het auteursrecht. Buiten de beperkte toegang tot de Living Stone Inhoud zoals hierboven beschreven, verleent Living Stone u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze Werken. U erkent dat elk ander gebruik van de Werken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, wijziging, verdeling, transmissie, herpublicatie, vertoning of uitvoering, zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Living Stone en/of de betrokken organisatoren, ten strengste verboden is.
 
10.  Werkingsbeleid
 
Het is verboden om onwettig, dreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal op de website te plaatsen of door te zenden, evenals enig materiaal dat kan neerkomen op een gedrag of het aanmoedigen van een gedrag dat als een strafbare handeling zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een schending van de wet zou betekenen. Living Stone zal volledige medewerking verlenen aan de autoriteiten of aan enig gerechtelijk onderzoek waarbij Living Stone wordt verzocht of bevolen om de identiteit te onthullen van personen die dergelijke informatie op de website geplaatst hebben.
 
11.  Editoriaal Beleid
 
Living Stone heeft het recht om materiaal van de website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.
 
12.  Linking naar andere websites
 
Bepaalde links op de website leiden naar bronnen gelocaliseerd op servers die niet onderhouden worden door Living Stone of niet onder Living Stone’s controle vallen. Wij bieden dergelijke links enkel aan voor het comfort van onze gebruikers. Living Stone is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid en het privacybeleid van dergelijke websites. Vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling door Living Stone. Toegang tot andere websites die gelinkt zijn aan deze website is op uw eigen risico, en wij doen afstand van elke aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gelinkte websites.
 
13. Online Communicatie.
 
Alhoewel Living Stone af en toe de postings en dergelijke op de website kan monitoren en inspecteren, is zij hiertoe niet verplicht en neemt zij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid op zich voorvloeiend uit de inhoud van de website, noch voor enige fout, laster, verzuim, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, vloek, gevaar of onnauwkeurigheid vervat in enige informatie op deze website. Living Stone is niet verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid van door organisatoren geposte informatie en hun communicatie hierrond.
 
14. Inspecteren van de Communicatie.
 
Living Stone houdt zich het recht voor om de communicaties en materialen geplaatst of geupload op de website na te zien, en deze te blokkeren of verwijderen wanneer wordt vastgesteld dat zij onwettig, ongeoorloofd (bijv. lasterlijk, obsceen, frauduleus, misleidend, beledigend of aanstootgevend), onrechtmatig of anderszins onaanvaardbaar zijn voor Living Stone, dat hierover discretionair beslist.
 
Onwettige, ongeoorloofde en onrechtmatige communicaties en materialen dienen aan Living Stone te worden gemeld. Wanneer zij een gegronde melding ontvangt, doet Living Stone het nodige om de communicatie of het materiaal in kwestie zo snel mogelijk te verwijderen.
 
15.  Diversen
 
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen samen met onze privacyverklaring de volledige overeenkomst tussen u en Living Stone. Deze Gebruiksvoorwaarden mogen door u niet gewijzigd of verbeterd worden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Living Stone. Living Stone mag deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring op elk ogenblik en zonder verwittiging wijzigen of verbeteren. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig na te kijken op eventuele aanpassingen of verbeteringen aangezien u bij verder gebruik van de website wordt geacht akkoord te gaan met de wijzigingen of verbeteringen aan deze Gebruiksvoorwaarden. U begrijpt en gaat er mee akkoord dat indien een clausule of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar zou blijken onder de huidige of toekomstige wetgeving, deze clausule of bepaling dan gescheiden zal worden van de overige clausules en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden zonder afbreuk te doen aan de afdwingbaarheid van deze overige clausules en bepalingen. Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de website vallen onder de wetgeving van België, met uitsluiting van de aldaar geldende regels van internationaal privaatrecht. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze website of waarin deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze website een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven te Gent. De in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikte titels dienen enkel voor het comfort en mogen niet worden gebruikt met het oog op de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden.
 
 

II - Privacy Policy – Bescherming persoonsgegevens

 
Living Stone respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
Living Stone is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld via deze website en gebruikt deze gegevens om de door u gevraagde diensten of informatie te kunnen leveren. Tevens kunnen deze gegevens samen met andere informatie die Living Stone reeds over u beschikt of zal ontvangen in de toekomst gecombineerd worden om onze diensten te verbeteren. Living Stone gebruikt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan voor deze waarvoor de gegevens aanvankelijk werden ingezameld. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Naast de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn dit de andere bestemmelingen:
 

  • Het RIZIV, voor de codering van de accreditatiepunten van geaccrediteerde activiteiten waarvoor u zich inschrijft op Health Care Academy en waarvoor uw aanwezigheid bevestigd werd op de website door de organizer van het evenement.De organizers van de evenementen waarvoor u zich inschrijft, om u te contacteren, de gevraagde inlichtingen en documentatie aan te leveren en de nodige informatie aan het RIZIV te bezorgen voor het verkrijgen van uw accreditatiepunten.
  • Living Stone heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op de site. Als u via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u meegedeeld hebt.

 
U heeft recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op eenvoudig verzoek en kosteloos, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992. Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Living Stone, per e-mail op info@livingstone.eu met vermelding Data Privacy Health Care Academy, of per post op:
 
NV Living Stone, Oudenweg 42, 9630 Zwalm, België
 
Voor meer informatie rond privacy in België: http://www.privacy.fgov.be/